Fakture važe bez pečata i potpisa?

Fakture važe bez pečata i potpisa?

Mnogim našim klijentima stižu fakture bez pečata i potpisa, a na dokumentu stoji samo „ Ova faktura je punovažna bez pečata i potpisa“. Ali, da li je zaista tako?

Prema članu 8, stav 2 Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“,br.62/2013 i 30/2018) računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava vrši se knjiženje poslovnih promena.

Takođe, ovim Zakonom je uređena i odgovornost za računovodstvene isprave kojim odgovorno lice potpisom ili „identifikacionom oznakom“ potvrđuje da je računovodstvena isprava potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu. Računovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili neku drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ili elektronski potpis u skladu sa zakonom.

Fakture koje su nastale u papirnom obliku, ukoliko nisu pečatirane i potpisane, potrebno je da sadrže „identifikacionu oznaku“ koja upućuje na lice koje je odgovorno za sastavljanje tog dokumenta. Što se tiče faktura koje su nastale u elektronskom obliku, ukoliko nisu elektronski potpisane, takođe moraju da sadrže već pomenutu „identifikacionu oznaku“. „Identifikaciona oznaka“ može biti ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i slično, a određuje odgovorno lice za izdavanje računovodstvne isprave. Ukoliko se lice odlučilo za korišćenje „identifikacione oznake“ potrebno je internim aktom urediti ko se smatra odgovornim licem za sastavljanje računovodstvenih isprava, kao i to šta se koristi kao identifikaciona oznaka.

Naš savet jeste da ukoliko vam stigne faktura koja ne sadrži neke od navedenih elemenata (potpis i pečat, elektronski potpis, identifikacionu oznaku koja je jasno određena) da vam ponovo pošalju ispravnu fakturu koja će moći dalje da se knjiži u poslovnim knjigama.